Kritéria přijetí k pomaturitnímu studiu

Okruhy k přijímací zkoušce z matematiky pro uchazeče o zkrácené pomaturitní studium

 

Okruhy k přijímací zkoušce z fyziky pro uchazeče o zkrácené pomaturitní studium

Kritéria přijímacího řízení zkráceného studia oboru vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 2016/2017

Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení do 1. ročníku se bude řídit těmito kritérii:

  1. Počty přijímaných žáků. 

V 1. kole přijímacího řízení bude přijato:

23-41-M/ 01 Strojírenství zkrácené pomaturitní studium, dálková forma                           30 uchazečů

23-41-M/01 Strojírenství zkrácené pomaturitní studium, denní forma                                30 uchazečů

  1. Přijímací zkoušky se konají formou přijímacího testu z matematiky a fyziky.
  2. Výsledek z přijímacího testu z matematiky a fyziky (max. 200 bodů)
  3. Žáci budou přijatí v pořadí dle dosaženého počtu bodů, tj. od nejvyššího po nejnižší počet bodů do  počtu 30 přijímaných žáků.
  4. Podmínkou pro studium oboru Strojírenství zkrácené pomaturitní studium, pak notářsky ověřená kopie maturitního vysvědčení z netechnického oboru.
  5. Další podmínky pro přijetí:

Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení nutno odevzdat na sekretariát školy v termínu do 15. března 2016 pro denní formu studia, do 20. března 2016 pro dálkovou formu studia.

 

V Olomouci dne 15. ledna 2016

Ing. Martina Zahnášová

ředitelka školy