Přijímací řízení 2013/2014

V rámci náborových akcí se vyučující naší školy představují s prezentací vzdělávací nabídky na mnoha základních školách našeho regionu. I v současné době jsme připraveni na Vaše požádání poskytnout všechny potřebné informace o přijímacím řízení, popř. přivítat všechny zájemce o studium přímo ve škole.

            Naším záměrem je zde co nejvíce usnadnit zájemcům o studium orientaci ve změnách, které souvisejí se zahájením výuky podle nových školních vzdělávacích programů od 1. 9. 2010 a dále vzhledem ke změnám školských právních předpisů, jimiž se změnil od roku 2009 dosavadní způsob přijímání ke studiu na střední školu. Rodiče uchazečů o studium důrazně upozorňujeme na ustanovení týkající se tzv. ZÁPISOVÉHO LÍSTKU.

            Prosím, sledujte zde uvedené informace a případné změny, v případě potřeby jsme na níže uvedených kontaktech připraveni Vám s ochotou odpovědět na Vaše dotazy. Dáváme Vám tímto na vědomí naši připravenost k nadcházejícím změnám a samozřejmě zájem o každého mladého uchazeče o studium žádaných technických oborů.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání
ve školním roce 2013/2014

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, příspěvková organizace, vyhlašuje, ve smyslu ustanovení §60 odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále §2 a §3 odst. 5 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

            23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ (45)* zaměření Počítačová podpora konstruování
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ (15)* zaměření Počítačová podpora výroby
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ (15)* zaměření Management jakosti
            23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ (15)* zaměření Průmyslový design
23-43-L/51 
PROVOZNÍ TECHNIKA (30)* dálková forma
            
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ (30/30)* zkrácené pomaturitní studium, denní a dálková forma

* v závorce je uveden předpokládaný počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání

Pokyny k průběhu 1. kola přijímacího řízení: 

1. Přihlášku ke studiu na Střední průmyslové škole strojnické, Olomouc podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na sekretariátu školy do 15. března 2013 (kdy musí být přihláška fyzicky doručena na naši školu). Formulář přihlášky lze získat na základní škole, kde uchazeč plní povinnou školní docházku, přihláška je ke stažení na stránkách MŠMT, popřípadě ji lze zakoupit v prodejnách SEVT.

2. Přihlášku ke studiu lze stáhnout přímo na níže uvedených odkazech vždy pro příslušný obor vzdělání:
            » Strojírenství  (strana 1strana 2)
                        » Provozní technika  (strana 1strana 2
)
                        » Strojírenství, zkrácená forma studia  (strana 1strana 2) 

3. Součástí přihlášky ke studiu na obory denního vzdělávání je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. 

4. Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z 8. a 9. ročníku (dle stanovených kriterií) na přihlášce ověřena základní školou. Průměrné prospěchy rozhodné pro přidělení hodnocení uveďte na přihlášce správně zaokrouhlené na dvě desetinná místa.  

5. Součástí přihlášky jsou dále (dle stanovených kriterií) diplomy a účastnické listy, které dokládají účast a umístění v soutěžích z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky, fyziky a chemie za období, kdy uchazeč navštěvoval 8. a 9 ročník základní školy.

6. Součástí přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky formou přijímacího dotazníku.

7. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

8. Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední průmyslové škole strojnické Olomouc, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené době se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.

9. Údaje uvedené na zápisovém lístku se musí shodovat s údaji uvedenými na odevzdané přihlášce (osobní údaje uchazeče, název školy, kód a název oboru,…).

10. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března. Při přijetí k dálkovému studiu se zápisový lístek neodevzdává. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

 11. Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole.

Termín přijímacího řízení:

Součástí přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky, které se budou konat v termínu 23. 4. 2013 a 24. 4. 2013 v době od 8-17 hodin, pro všechny obory, zaměření i formy studia pomocí přijímacího dotazníku. Je povinností uchazeče se dostavit, jinak bude vyřazen z přijímacího řízení.


V případě dotazů k průběhu přijímacího řízení se neváhejte obrátit na:

    ředitelku školy: 585 204 631 zahnasova.martina@pssol.cz
sekretariát školy: 
585 549 100 starostikova.martina@spssol.cz
zástupce ředitele školy: 
585 204 632 nevima.jiri@spssol.cz 

 Informace o změnách v přijímacím řízení