Provozní technika – dálkové studium

 

  Ucebni_plan_provozni_technika_2016-17.pdf (490,9 KiB, 772 x)

23-43-L/51 Provozní technika – dálkové studium

Délka studia: 3 roky

Výstup: maturitní vysvědčení

Určeno pro: chlapce a dívky

Forma studia: dálkové studium (Studenti dálkového studia navštěvují školu jeden den v týdnu dle platného rozvrhu pro 1. a 2. pololetí příslušného školního roku.)

Přihláška ke studiu:

Nutno podat do 20. března příslušného kalendářního roku. Součástí přihlášky je ověřená kopie výučního listu.

Přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě splnění výše uvedených předpokladů. Studium je bezplatné. Absolvent je rovněž připraven pro vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání.

Odborné dovednosti:

Obor Provozní technika je určen pro absolventy tříletých strojírenských oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem, popř. obsahově příbuzných oborů (příbuznost posoudí ředitel školy). Obor rozšiřuje a prohlubuje znalosti, které žáci získali v předchozím oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na technickou a technicko – ekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti strojírenství. Příprava vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vést menší úseky, útvary a provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání. Část obsahu je odborně zaměřena s ohledem na možné pracovní uplatnění v regionu. Absolventi nástavbového studia, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou se ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Profilující předměty:

stroje a zařízení, mechanika, technologie, technická měření, technologie montáží a oprav

Cizí jazyky:

povinně jeden z následujících jazyků: angličtina, němčina, ruština

Ročníkový učební plán

Obor: 23-43-L/51 Provozní technika

Dálkové studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku za studium
1. 2. 3.
  1. Všeobecné vzdělávací předměty
Český jazyk, kultura a umění (CJU) 30 30 30 90
Cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) 30 30 30 90
Matematika (MAT) 30 30 30 90
Fyzika (FYZ) 15 15
Ekonomika (EKO) 30 30
Informační a komunikační technologie (ICT) 30 30
Celkem  120  135  90  345
  1. Odborné předměty
Mechanika (MEC) 30 30
Technické měření (TME) 30 30
Stroje a zařízení (STZ) 15 15 30 60
Technologie (TEC) 30 15 30 75
Výběrové
Technická cvičení (TCN) 15 30 45
Technické kreslení (TEK) 15 15
Celkem 90 75  80  255
Celkem 210  210  180  600

 

Informace pro studenty

 

Informace pro studenty dálkového studia veškeré aktuální informace určené pro studenty dálkového studia včetně rozvrhů pro jednotlivé vyučovací dny a příp.změny budou pravidelně zpřístupňovány na webových stránkách školy a na intranetu školy.

 

Seznam doporučené literatury:

 

CJL Nutné: Literatura v kostce  pro střední školy / Marie Sochrová /

Čítanka k literatuře v kostce   I, II, III,  IV (Český jazyk v kostce  / M.Sochrová /)

Český jazyk – přehled středoškolského učiva  / edice Maturita/ Mgr. Drahuše        Mašková

 

Doporučené:   Obsahy a rozbory děl  – edice Maturita, Nová maturita – soubor testových úloh

Nová maturita český jazyk a literatura soubor testovacích úloh pro společnou část nové maturitní zkoušky PaedDr. Stanislav Bendl

Maturitní otázky literatura Miroslav Štochl, Lenka Bolcková

Nová maturita z českého jazyka a literatury testové úlohy, Jiří Kostečka

 

Před maturitou:

Český jazyk a literatura

Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky

Základní obtížnost

František Brož

Pavla Tomíčková

 

ANJ 1. roč: Maturita Solutions  pre – intermediate (2 nd edition – nové vydání); 2. roč:    Maturita Solutions pre – intermediate (starší vydání); 3. roč: Maturita Solutions pre intermediate (starší vydání)

RUJ 1. roč: Ruština pro jazykové školy (nakl. Leda), další studijní materiály průběžně

NEJ Sprechen Sie Deutsch 1, 2 Vyd. Polyglot, jazyková škola a nakladatelství

Slovník česko-německý, německo-český

MAT Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory SOU – I. část

(Fr. Jirásek a kol., nakl. Prometheus) (pro 1. ročník)

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory SOU – II. část

(Fr. Jirásek a kol., nakl. Prometheus) (pro 2. a 3. ročník)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ (J. Mikulčák a kol., nakl. Prometheus)

Kalkulátor s goniometrickými funkcemi

SPS   Strojnické tabulky – Leinveber a kol. (Scientia)

TEK Strojnické tabulky – Leinveber a kol. (Scientia), Technické kreslení – Kletečka + Fořt (Cpress)

STT Strojírenská technologie 1.1 + 1.2 – Hluchý, Kolouch (Scientia)

CAD elektronické manuály budou dány k dispozici žákům dle hesel na serverech školy.

MEC Technická mechanika I – Mičkal (Informatorium)

 

 

Stránky aktualizovány 16.2.2019 @ 19:21