Strojírenství – zkrácené pomaturitní studium

 

23-41-M/01 Strojírenství – zkrácené pomaturitní studium

Zaměření: počítačová podpora konstruování

Délka studia: 1 rok denní studium, 2 roky dálkové studium

Výstup: maturitní vysvědčení

Určeno pro:

uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání

Forma studia:

denní i dálkové studium (studenti dálkového studia navštěvují školu jeden den v týdnu dle platného rozvrhu pro 1. a 2. pololetí příslušného školního roku.)

Podmínky přijetí:

ukončené střední vzdělání, studium je bezplatné

 

Ročníkový učební plán

Obor: Strojírenství – zkrácené pomaturitní studium

Dálkové studium 

 

  Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin ročně
  Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník Celkem
EKO Ekonomika 15 15
MEC Mechanika 30 15 45
TEK Technické kreslení 30 30
CAD Konstrukční systémy CAD 30 45 75
STT Strojírenská technologie 45 30 75
KOM Kontrola a měření 30 30
CAM Technologické systémy CAM 45 45
SPS Stavba a provoz strojů 45 30 75
ELE Elektrotechnika 30 30
AUT Automatizace 15 15
  Celkem 225 210 435

 

 

Odborné dovednosti:

Obor, který připravuje technické pracovníky pro oblast strojírenství. Umožňuje jim získat odborné vzdě­lání, a vzdělání v informačních technologiích. Mohou vykonávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, dobře se uplatní v široké oblasti samostatného podnikání. Také mohou vykonávat náročná vysoce kvalifikovaná dělnická povolání vyža­dující maturitní zkoušku. Prosadí se též v oblasti servisních technických služeb.

CAD (Computer Aided Desing – Počítačová podpora konstruování) umožňuje nahradit rutinní práci konstruktérů moderními postupy. Konstruktér jednak zvýší svoji produktivitu, ale především získá možnost vytváření geometrie objektů a návrhu dalších technologických parametrů. Na takto definovaných modelech je možné provést nejen řadu úprav, ale také odvodit základní výrobní parametry. Výhodou počítačového návrhu je jeho těsná návaznost na technologické činnosti. Vytvořené modely lze využít např. pro programování obráběcích strojů. Tak se vytvoří podmínky přímého řízení výroby počítačem, což je označováno jako CAM (Computer Aided Manufacturing – Počítačová podpora výroby). Obor umožňuje zvládnutí i dalších nezbytných poznatků ve strojírenství a navazujících odvětvích (elektrotechnika, laboratorní měření, atd.)

Absolventi mají velmi širokou možnost uplatnění ve významných strojírenských firmách nejen našeho regionu.

 

Seznam doporučené literatury:

SPS   Strojnické tabulky – Leinveber a kol. (Scientia)

ELE Elektrotechnika III,A. Blahovec (Informatorium)

TEK Strojnické tabulky – Leinveber a kol. (Scientia), Technické kreslení – Kletečka + Fořt (Cpress)

STT Strojírenská technologie 1.1 + 1.2 – Hluchý, Kolouch (Scientia)

CAD elektronické manuály, budou dány k dispozici žákům dle hesel na serverech školy.

AUT elektronické manuály, budou dány k dispozici žákům dle hesel na serverech školy

MEC Technická mechanika I – Mičkal (Informatorium)