Denní studium

Informace k přijímacímu řízení v roce 2020

  Informace_pro_uchazece.pdf (165,5 KiB, 0 x)

  Zadost_o_vydani_noveho_rozhodnuti.pdf (87,8 KiB, 225 x)

  Zadost_o_vydani_noveho_rozhodnuti.docx (12,6 KiB, 134 x)

 

Kritéria přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělávání s maturitní zkouškou pro 1. ročníky školního roku 2020/2021

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, 17. listopadu 995/49, 779 00 Olomouc vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

Přihláška k dennímu studiu (na stránce CERMAT)

Totožný formulář ke stažení na stránce školy:

  Prihlaska_SS_2018_denni.pdf (237,6 KiB, 0 x)

  Vyplněný vzor přihlášky k dennímu studiu (281,0 KiB, 232 x)

 1. kolo přijímacího řízení do těchto maturitních oborů:

23-41M/01 Strojírenství – 4 třídy – 120 žáků

 • zaměření počítačová podpora konstruování
 • zaměření počítačová podpora výroby
 • zaměření mechatronika

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže –  1 třída – 30 žáků

 • zaměření zpracování plastů ve strojírenství

 

Uchazeči budou přijati na základě těchto kritérií: 

Podmínkou je úspěšné zakončení obou pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ, respektive odpovídajícího ročníku nižšího gymnázia či konzervatoře, tj. minimálně prospěl.

Jednotlivá kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole – žáci budou přijatí v pořadí dle dosaženého počtu bodů, tj. od nejvyššího po nejnižší počet bodů do  počtu 120 a 30 přijímaných žáků. V případě rovnosti celkových bodů na posledním přijímaném místě, bude dána přednost uchazeči s vyšším počtem bodů za průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ, respektive odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia či konzervatoře. Pokud nastane shoda i v tomto případě, bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, respektive odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia či konzervatoře. Nastane-li i nyní shoda, bude přijat uchazeč s vyšším počtem bodů za jednotný písemný test z Matematiky a její aplikace.

 

Uchazeči budou bodováni podle následujících hledisek.

 1. Průměrný prospěch (zaokrouhleno na 2 desetinná místa):
 • z 2. pololetí 8. třídy (0 – 30 bodů, to je max. 15 %)
 • z 1. pololetí 9. třídy (0 – 30 bodů, to je max. 15 %)

Body za průměrný prospěch:

1,00 = 30 bodů; 3,00 – 0 bodů; mezi uvedenými průměry platí lineární závislost počtu bodů na průměru.

 1. Výsledek z jednotné přijímací zkoušky – test z matematiky (max. 50 bodů, tj. 60 bodů po přepočtení), test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů, tj. 60 bodů po přepočtení), celkem max. 100 bodů tj. 120 bodů po přepočtení tedy 60 %. Žák splnil kritéria přijetí za předpokladu, že dosáhl 20 a více bodů v jednotné přijímací zkoušce.
 2. Účast v technickém či přírodovědném kroužku za období, kdy uchazeč navštěvoval 8. a 9. ročník základní školy (resp. odpovídající ročníku nižšího gymnázia či konzervatoře) = 20 bodů, to je 10 %. Účast je potřeba doložit k přihlášce potvrzením pořádající organizace (včetně jména odpovědné osoby vedoucí kroužek a tel. čísla).
 3. Žáci ucházející se o přijetí na SPŠS Olomouc musí předložit na přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru.

Informace o přijímacím řízení na střední školy: 

 • Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení včetně všech příloh a dalších náležitostí přihlášky dle kritérií, odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy v termínu do 1. března 2020, resp. do 2. března 2020. Uchazeč může podat dvě přihlášky do dvou oborů na jedné škole.
 • Ředitel školy upraví uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského pracoviště.
 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky nejpozději 28. dubna 2020.
 • Ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole na dobu alespoň 15 dnů na vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy.
 • Po vyhlášení výsledků potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.
 • Vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou.
 • Vzít zápisový lístek zpět je možné v případě uplatnění na druhé škole, po úspěšném odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Lhůta pro odvolání proti nepřijetí činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, přitom postupuje stejně jako v prvním kole.

 

Informace o jednotné přijímací zkoušce: https://prijimacky.cermat.cz/

  kriteria_denni_studium_2020.pdf (475,8 KiB, 609 x)

 

 

Stránky aktualizovány 25.1.2021 @ 15:35