Školní psycholožka

Mgr. Kateřina Drahá

Ve škole zajišťuje především:

 • poradenskou a terapeutickou podporu žákům při zvládání školních, rodinných či osobních nesnází
 • psychologickou podporu pedagogům a zákonným zástupcům žáků
 • kariérové poradenství včetně diagnostiky a posouzení osobnostních předpokladů v souvislosti s volbou studijního oboru na VŠ
 • individuálních poradenství zaměřené na profesní i osobnostní rozvoj
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • krizovou intervenci a neodkladnou psychologickou pomoc žákům
 • screening rizikového chování žáků
 • metodickou podporu pedagogům v oblasti vytváření pozitivní atmosféry ve třídě i škole
 • zprostředkování další odborné péče
 • odbornou práci s celým systémem školy
 • spolupráci se specializovanými pracovišti či odborníky v rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí, proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné. Výjimku tvoří ty případy, které jsou vázány oznamovací povinností, např. kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, případně žák ohrožuje jiné osoby aj.


Konzultace domlouvejte nejlépe předem

telefonicky 581 293 130 nebo e-mailem: draha.katerina@spssol.cz