Výchovné poradenství

Mgr. Marta Skopalíková, tel.: 585 549 119

 Činnost výchovného poradce na SPŠS Olomouc zahrnuje celou škálu činností, zejména:

 • vyhledávání a orientační šetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných nebo talentovaných
 • poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce se sociálním znevýhodněním (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • poradenská činnost pro žáky ohrožené školním neúspěchem
 • péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy (ve spolupráci s třídními učiteli a pedagogickými pracovníky, popř. jinými institucemi)
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků s výchovnými či výukovými problémy
 • péče o žáky s problémy osobního charakteru nepřesahujícími kompetence výchovného poradce
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • koordinace poskytování poradenských služeb mezi školou a školskými poradenskými zařízeními a speciálními pedagogickými centry pro integraci žáků se zdravotními postiženími
 • vedení a průběžná aktualizace odborné dokumentace
 • předání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • spolupráce s třídnímu učiteli
 • diagnostika případných projevů šikany a sociálně patologických jevů (ve spolupráci s metodikem prevence)
 • doporučení školského nebo odborného poradenského zařízení v případech přesahujících kompetence výchovného poradce

  

Poradenská činnost výchovného poradce je určena

 • žákům SPŠS Olomouc a jejich zákonným zástupcům

Konzultační hodiny