Výchovné poradenství

Mgr. Marta Skopalíková, tel.: 585 549119

Konzultační hodiny

 

Činnost výchovného poradce na SPŠS Olomouc zahrnuje celou škálu činností, zejména:

 • vyhledávání a orientační šetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných nebo talentovaných
 • poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce se sociálním znevýhodněním (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy (ve spolupráci s třídními učiteli a pedagogickými pracovníky, popř. jinými institucemi)
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků s výchovnými či výukovými problémy
 • péče o žáky s problémy osobního charakteru nepřesahujícími kompetence výchovného poradce
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • koordinace poskytování poradenských služeb mezi školou a školskými poradenskými zařízeními a speciálními pedagogickými centry pro integraci žáků se zdravotními postiženími
 • vedení a průběžná aktualizace odborné dokumentace
 • předání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • diagnostika případných projevů šikany a sociálně patologických jevů (ve spolupráci s metodikem prevence)
 • doporučení školského nebo odborného poradenského zařízení v případech přesahujících kompetence výchovného poradce

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a nadaných na Střední průmyslové škole v Olomouci

Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků na Střední průmyslové škole v Olomouci probíhá v souladu s § 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů 561/2004 Sb. školského zákona a vyhlášky č.73/2005 Sb.

V rámci výchovně – vzdělávacího procesu mohou nadaní žáci rozvíjet svůj talent v následujících oblastech:

 • zájmové kroužky
 • zapojení do odborných, přírodovědných a jazykových soutěží
 • účast ve Středoškolské odborné činnosti
 • individuální vzdělávací plán (na základě žádosti a doporučení z PPP)

–          konzultace s pedagogem daného předmětu nebo komise

Podpůrná opatření pro žáky mimořádně nadané:

 • individuální vzdělávací plán (na základě doporučení z PPP, žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka)

–          přeřazení žáka do vyššího ročníku (na základě doporučení z PPP, žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka, vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost)

 

Poradenská činnost výchovného poradce je určena

 • žákům SPŠS Olomouc a jejich zákonným zástupcům

 

Poradenská zařízení a speciální poradenská centra Olomouckého kraje:

 

 • Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc

 

 • SPC pro zrakově postižené při Základní škole a Mateřské škole prof. V. Vejdovského v Olomouci – Hejčíně end_of_the_skype_highlighting

Tomkova 42/411, 779 00 Olomouc

 • SPC pro sluchově postižené při Střední, základní a mateřské škole pro sluchově postižené

Kosmonautů 4, Olomouc, 772 00 Olomouc

 • Orgány sociálně právní ochrany dítěte Olomouckého kraje (OSPOD)

 

 

Ostatní zařízení Olomouckého kraje (výběr)

 

Středisko sociální prevence – linka důvěry pro děti a mládež

 • Na Vozovce 622/26, 779 00 Olomouc, tel.: 585 414 600
 • Linka bezpečí dětí a mládeže, tel.: 116 111 nonstop
 • Nestátní nezisková organizace P-centrum Olomouc
 • Nestátní nezisková organizace Kappa-Help Přerov
 • Nestátní neziskové sdružení Podané ruce
 • Nestátní nezisková organizace Pontis Šumperk
 • Soukromé psychologické, psychiatrické a psychoteraupetické poradny Olomouckého kraje

 

 

Stránky aktualizovány 14.1.2021 @ 14:52