Historie školy

Historie školy po desetiletích 

1949 – 1959

Při závodě TOS n. p. Olomouc byla v roce 1949 založena 1. průmyslová škola strojnická s cílem vychovávat středně technické kádry všech závodů v českých zemích. Škola byla první školní rok prozatímně umístěna v budově tehdejšího Polívkova gymnázia. Školní rok 1951 – 1952 byl zahájen již na novém sídle školy, na třídě 17. listopadu v Olomouci.  Do školního roku 1951 – 1952 byli ke studiu přijímáni jen žáci vyučení ve vybraných závodech TOS, vyučování probíhalo v 7 třídách denního studia. Všichni učitelé, včetně učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů, museli vykonávat praxi na závodech TOS v dílnách nebo kancelářích, aby bylo zajištěno spojení školy se životem.  Žáci byli povinni jedenkrát za měsíc navštívit divadlo, na škole vznikaly čtenářské kroužky, žáci se podíleli na nácviků na spartakiádu. Škola plnila závazky poplatné době a pětiletému plánování. Školní rok 1952 – 1953 znamenal  novou organizaci dílenského vyučování, která probíhala v n.p. TOS Olomouc. Na škole začalo studium při zaměstnání, vyučovalo se jednak ve školní budově, jednak ve strojírenských závodech olomouckého okresu.

Ve školním roce 1953 – 1954 byly zavedeny žákovské knížky. Školní rok 1956 – 1957 přinesl modernizaci rýsoven, vybudování fyzikální a chemické posluchárny, technologických učeben a zřízení temné komory pro fotografické účely. Na krajské výstavě odborných škol získali tři žáci ocenění. Školní roky 1956 – 1959 vnesly do vzdělávacího procesu nové prvky, politická školení pro všechny učitele, brigády pro žáky v JZD, agitační práce učitelského sboru ve vesnici Bolelouc, vznik kroužků zájmové činnosti.

1959 – 1969

Pokračuje politicko –  výchovná propagace KSČ na škole, k běžným činnostem patřily povinné politické desetiminutovky pro učitele, činnost ČSM, pravidelně byla pořádána cvičení civilní obrany.

Ve školním roce 1960 – 1961 byly třídy se stavebním zaměřením předány pod správu Průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou. SRPŠ začíná pořádat večírky s tanečním programem v budově školy. Ve školním roce 1964 – 1965 je uspořádán 1. ples strojařů v Olomouci po patronátem všech místních strojírenských podniků. Pestrá je i sportovní činnost žáků a jejich účast v závodech branné zdatnosti. Žáci navštěvují nadále odpolední divadelní představení. V rámci odborné výuky je uskutečněna řada exkurzí do strojírenských závodů. Ve školním roce 1966 – 1967 se škola na základě dohody mezi Výzkumným ústavem odborného školství Severomoravským KNV – odborem školství v Ostravě a ředitelstvím naší školy stala experimentální školou  pro nové vzdělávací osnovy.

20. února 1967 navštívil školu podruhé pl. Emil Zátopek, olympijský vítěz a zasloužilý mistr sportu.

Nadále přetrvává spolupráce se strojírenskými závody. Předmětová komise odborných předmětů uspořádala ve školním roce 1967 – 1968 tzv. technologické dny. Výuka dílenských předmětů je zkrácena na tři vyučovací hodiny týdně. Experiment s novými osnovami přinesl laboratorní cvičení, sestavování zpráv a povinnou výuku západních jazyků (A, Fr, N), což se však odrazilo i na klesajícím prospěchu žáků.

Školní roky 1967 – 1969 byly ovlivněny politickými událostmi doby. Maturitních zkoušek v experimentálních třídách se zúčastnili zástupci ministerstva školství.

1969 – 1979

7. května 1970 uspořádala škola oslavu 25. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.  Učitelé se nadále účastní individuálního politického studia, jejich politický růst se prověřuje závěrečnými zkouškami. Povinností třídních učitelů je vypracovat podrobný plán výchovných akcí. Škola spolupracuje s jednotkou Lidových milic patronátního závodu Moravia a VÚ Přáslavice. Žáci se v dubnu 1972 účastní dvoutýdenní provozní praxe v AZNP Mladá Boleslav organizované ÚV SSM. Kromě zemědělských brigád vypomáhají také při výsadbě stromů v lese, likvidaci kalamit po vichřici, přípravě výstavy Flora a jsou mezi nimi dobrovolní dárci krve. Jejich činnost byla oceněna i v denním tisku.

Chloubou školy je nově vybudovaná laboratoř automatizace, zatím jediná v Severomoravském kraji. SSM vydává časopis Šotek. Ve školním roce 1972 – 1973 navázala škola spolupráci s průmyslovou školou v NDR, ve městě Breitenbrunn, proběhly prázdninové výměny studentů. Taktéž byla navázána spolupráce se SPŠ stavební v Rožnově pod Radhoštěm.

Ve školním roce 1973 – 1974 byl zaveden nový klasifikační řád, který dával učitelům větší možnost k nápravě žactva. Školní rok 1974 – 1975 se nesl ve znamení oslav 25. výročí založení školy. Na vlastní oslavu se sešlo přes 500 absolventů a mnoho hostů. Slavnostní shromáždění absolventů proběhlo v sobotu 14. prosince v 9.00 hodin ve dvoraně Národního domu, následoval společný oběd, prohlídka školy a společenský večer. 2. května 1975 byl uspořádán sraz pro absolventy večerní školy.

Ve školním roce 1976 – 1967 bylo škole uděleno čestné uznání okresní zemědělské správy v Olomouci. Nemalou měrou se na této zásluze podíleli v rámci svých letních brigád žáci školy.

Na jaře 1977 byly zahájeny práce na výstavbě tělocvičny. Mezi žáky – členy SSM, učiteli i rodiči byla organizována závazková akce k odpracování dobrovolných hodin.

Ve školním roce 1977 – 1978 vyhrálo družstvo žáků 3. ročníku 1. místo v krajské soutěži odborných znalostí v Uničově. Po dvacetileté tradici zaniká přeřazením pod Svazarm výuka v rámci autoškoly. V dílnách se začalo s výrobou torzních vah určených pro výuku fyziky.

Ve školním roce 1978 – 1979 zasáhly citelně do chodu školy prodloužené zimní prázdniny a posun začátku vyučování na 9 hodin. V krajském kole SOČ získala škola 1. místo, v celostátním kole 4. místo. Žák Vičík se stal juniorským mistrem světa ve veslování. Nadále pokračují stavby nových dílenských prostor a tělocvičny.

1979 – 1989

Škola se zapojuje do branných soutěží. Žákům – vrcholovým sportovcům – je umožněno studovat dle individuálního studijního plánu. Nadaní žáci se účastní matematických a fyzikálních olympiád. 15 žáků se zúčastnilo spartakiády v Praze.

V roce 1979 proběhla výměna skupiny studentů s družební školou Ingenieurschule für Maschinenbau in Breitenbrunn. V březnu 1979 je slavnostně zahájen provoz nové tělocvičny.

Od 1. 9. 1980 vstupuje v platnost nový klasifikační řád. Profesorský sbor má za úkol provést intenzivní nábor na vojenské vysoké školy a zaměřit se na zvýšení estetického vzhledu tříd. Škola se aktivně účastní socialistických soutěží (O zemi, kde zítra již znamená včera, recitační soutěž Puškinův památník).

Svým technickým vybavením a zázemím se škola řadí k nejlépe vybaveným školám v kraji.

Ve školním roce 1982 – 1983 byla poprvé otevřena dívčí třída (obor technická administrativa), z rozhodnutí KNV Olomouc skončila výuka večerního studia při zaměstnání.

29. února 1984 uspořádal SSM besedu s kosmonautem Vladimírem Remkem.

Školní rok 1985 – 1986 přinesl zisk prvního počítače TNS z JZD Slušovice, používal se na základní statistiku školy a pro přípravu žáků na SOČ.

Školní rok 1987 – 1988 byl završen úspěšnými maturitními zkouškami podle nového pojetí výuky – poprvé v historii školy se v maturitních protokolech neobjevil stupeň hodnocení nedostatečný. V prosinci 1988 byla zahájena generální oprava zdravoinstalace, vodoinstalace a elektroinstalace včetně opravy sociálního zařízení. Učebny a tělocvična byly zatepleny.

V roce 1988 obdrželi žáci čestné uznání Ministerstva zdraví a výživy ČSR za vynikající výsledky při zavádění chmele během studentské brigády.

1989 – 1999

Školní rok 1989 – 1990 proběhl ve znamení politických, hospodářských a politických změn, ve znamení demokratického procesu započatého sametovou revolucí 17. listopadu 1989. Studenti 4. ročníků i profesoři vyslovili nesouhlas s násilným zákrokem pořádkových jednotek proti poklidné demonstraci pražských studentů, připojili se k programu Občanského fóra a účastí na generální stávce 27. 11. 1989 projevili souhlas s „koncem vlády jedné strany“. Totalitní režim padl i na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. Byl to převratný rok, rok velkých životních i osobních zkušeností.

K 1. 1.  1991 získala škola od MŠMT novou zřizovací listinu a stala se tak právním subjektem. Škola se vrátila k původnímu univerzálnímu oboru strojírenství, poprvé byly do organizace školního roku zařazeny podzimní a pololetní prázdniny. Definitivně byl v 1. ročníku zrušen předmět branná výchova.

Ve školním roce 1991- 1992 byla na škole založena Nadace SPŠ podporující výměnné pobyty studentů, modernizaci výuky, podporu sociálně slabých studentů apod. V předsálí tělocvičny se začalo s budováním FIT – centra. Pro potřeby učitelů a sekretariátu byl zakoupen kopírovací stroj Minolta. V únoru 1994 byla mezi SPŠS a Městským úřadem v Olomouci uzavřena smlouva o pronájmu budovy na 10 let. Na škole byla ukončena výuka dálkového studia.

Škola pořádá exkurze pro učitele i studenty. V březnu 1996 se například 36 žáků zúčastnilo devítidenního poznávacího zájezdu do Velké Británie.

V rámci protidrogové prevence navštěvují žáci akce pořádané olomouckou organizací P- centrum.

Ve školním roce 1995- 1996 byla škola připojena na síť internet, dále byly zprovozněny dvě nové jazykové učebny pro výuku NEJ a ANJ.

Školní rok 1996 – 1997 přinesl výměnný studijní pobyt  ve Freiburgu v Německu, učitelům zvýšení přímé vyučovací činnosti na 23 hodin týdně za stávajících platových podmínek, úbytek tříd v důsledku zavedené povinné 9. třídy ZŠ a propouštění učitelů.

V roce 1996 – 1997 proběhla na naší škole Sonda Maturant. Žáci absolvovali kulturní zájezd do Prahy. Velmi zdařilé bylo vystoupení studentů 2. B v  soutěži České televize Bludiště,ve které v ostravském studiu porazili družstvo SPŠS Brno.

V červenci 1997 se škole nevyhnuly katastrofické povodně, které napáchaly škodu za 10 miliónů korun. V suterénu hlavní budovy bylo 2,5 m vody. Zaplaveny byly šatny a odborné laboratoře, kotelna, sklady. V zatopených prostorech byl zničen veškerý inventář, sbírky, učebnice, poškozeno drobné nářadí a obráběcí stroje. Na odstraňování následků pracovali zaměstnanci školy, připojili se také rodiče a někteří studenti. Velkou pomoc škola získala od vojáků z VÚ 5674 Přáslavice. Bylo odpracováno 2 570 hodin.

 Školní rok 1997 – 1998 byl zahájen řádně.    Škola je členem Asociace průmyslových škol. Po částečné rekonstrukci byl obnoven provoz šaten, každému žáku je přidělena samostatná skříňka. Odborné laboratoře byly přemístěny do učeben ve 2. a 3. poschodí, koncem školního roku začala generální rekonstrukce tělocvičny. Velmi přínosná je práce výchovné poradkyně na škole.

Ve školním roce 1998 – 1999 škola pokračuje v likvidaci následků povodní. Byla dokončena celková rekonstrukce tělocvičny, obnovena činnost FIT – centra. Studenti mají k dispozici moderní počítačové pracoviště pro výuku CAD/CAM, ve školních dílnách slouží pro praktickou výuku dva obráběné stroje řízené počítači. Vybavení školy doplňují tiskárny a skenery, studenti a učitelé využívají moderní počítačové vybavení a programy.

1999 – 2009

Střední průmyslová škola strojnická se stává významným článkem v soustavě vzdělávacích školských zařízeních nejen Olomouckého kraje, o čemž svědčí i členství v mnoha důležitých organizacích. SPŠS je členem Asociace průmyslových škol ČR. Je členem Sdružení středních škol Olomouckého kraje. Ředitelka školy má možnost být přítomna valným hromadám České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

 Od roku 2004 se SPŠS účastní projektu vybudování Technického informačního centra SIPVZ v regionu, v roce 2005 získalo čestný název Informační centrum SIPVZ. Činnost centra je zaměřena na zvyšování odborných znalostí učitelů a žáků v oblasti technického kreslení a projektování na počítači a v obecné rovině zavádění ICT do výuky. V roce 2007 nebyly z MŠMT přiděleny finanční prostředky na financování projektu SIPVZ.

Ve školním roce 2006/ 2007 proběhl projekt ve spolupráci se Svazem slévaren ČR Profesní vzdělávání pracovníků ve slévárenství zakončený slavnostním předáváním certifikátů. Škola se také podílela na projektu Profesní rozvoj nezaměstnaných v Olomouckém regionu.

V roce 2007 obdržela SPŠS certifikát partnera projektu IQ Auto sdružení automobilového průmyslu 2. stupně a děkovný list ministra školství.

Od školního roku 2007/ 2008 spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou, v dubnu 2008 se SPŠS účastnila založení Sekce na podporu odborného vzdělávání a řemesel.

Škola se v roce 2007 podílela na pilotním projektu ESF – Moderní metody výuky  předmětu Stavba a provoz strojů.

Na škole probíhá také projekt UNIV – Uznávání neformálních a informálních výsledků. Cílem je podpořit formy dalšího profesního vzdělávání v ČR. Projekt je financován z prostředků EU a rozpočtu ČR.

SPŠS je jedním ze zakladatelů Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje.

Ve školním roce 2007/ 2008 se škola zapojila do projektu Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji.

Studenti vyšších ročníků se účastnili projektu Moderní metody přípravy středoškolsky vzdělaných studentů na úspěšnou volbu vysoké školy.

 Škola spolupracuje s Univerzitou Palackého Olomouc, v roce  2007/ 2008 získala statut Fakultní školy Pedagogické fakulty UP Olomouc, smlouva je podepsána do roku 2011.

Z řad studentů je volen člen do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

Žáci školy se zapojují do mnoha charitativních akcí (Dny zasukovaných tkaniček, akce Cihla, projekty Květinka, Světluška atd.). Každoročně pořádá škola soutěž ve sběru papíru mezi jednotlivými třídami.

Škola spolupracuje s významnými strojírenskými firmami regionu (exkurze a odborné praxe studentů, vybavení dílen).

Ve školních dílnách dochází k postupné modernizaci strojového parku, dílny jsou vybaveny CNC – frézkou. V suterénu je vybudována nová učebna pro výuku KOM a ELE.

Na vzdělávacím procesu se svou činností podílí výchovný poradce a metodik školní prevence spolupracující s P-centrem Olomouc a Pedagogickým centrem Olomouc.

Žáci absolvují v průběhu studia srovnávací testy Vektor, Cermat a SCIO. K zmapování školního klimatu probíhá od školního roku 2007/ 2008 projekt Mapa školy.

V roce 2009 se škola stala příjemcem dotace projektu EU Digitální programování ve strojírenství. Je partnerem v projektechAktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel, Technická angličtina pro střední průmyslové školy se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství. Škola nabízí rekvalifikační kurzy ve spolupráci s partnerskými podniky.Od školního roku 2007/2008 bylo znovu otevřeno dálkové studium – obor Provozní technika.

Tradicí se od školního roku 2007/ 2008 staly Dny otevřených dveří, které škola pořádá dvakrát za školní rok pro veřejnost a potencionální uchazeče.  V tyto dny je vždy uspořádána beseda s vedením školy a zástupci významných strojírenských firem regionu. Pro žáky 9.tříd ZŠ připravuje také SPŠS „zážitkové dny“, při kterých se účastní výuky ve vybraných předmětech a mohou nahlédnout přímo do vyučování  v jednotlivých učebnách.

Statistické shrnutí 

Za 60 let trvání školy dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou 4 323 žáků,nižší odborné vzdělání získalo 1 482 dospělých. Ve školním roce 2007/2008 bylo obnovenotříleté dálkové studium s výstupem maturitní zkoušky. Ve školním roce 2008/2009 studovalove čtyřech ročnících denního studia 360 žáků, ve dvou ročnících dálkového studia 41 žáků. 

Historie školy v datech a číslech 

Oficiální názvy školy

1949 – 1953 Vyšší průmyslová škola strojnická při n. p. TOS Olomouc

1953 – 1961 První průmyslová škola strojnická

1961 – 1962 Střední průmyslová škola strojnická, Leninova tř. 49

1962 – 1966 Střední průmyslová škola strojnická, tř. 17. listopadu 49

1966 – 1969 SPŠS v Olomouci, tř. 17. listopadu 49, experimentální škola přičleněná Výzkumnému ústavu odborného školství v Praze (poslední maturity v r. 1972)

1969 – dosud Střední průmyslová škola strojnická, tř. 17. listopadu 49 

Studijní obory

1949 – 1954 obor strojírenství

1952 – 1961 také obor stavební

1952 – 1964 také obor dřevařský (truhláři)

1952 – 1969 také obor elektrotechnický

1954 – 1955 obor strojírenství – větev konstrukční– větev provozní

1955 – 1984 obor strojírenství

1984 – 1990 obor strojírenská konstrukcetaké obor strojírenská technologietaké obor provozuschopnost výrobních zařízení

1990 – dosud obor strojírenství

1991 – 1998 také obor strojírenská technická administrativa

1994 – 2006 také obor management strojírenství  

Zaměstnanci školy – šk. rok 2009/2010  

Foto z almanachu 

Zaměstnanci školy – šk. rok 2009/2010, foto Robin Závodný (absolvent SPŠS)

Na fotografii (zleva doprava, shora dolů): Mgr. Ondřej Holpuch, Jan Menšík, Jan Černý, Ladislav Řoutil, Zdeněk Černý, Mgr. Stanislav Měrka, Václav Čoček, Ing. Vladimír Houšť, Mgr. Karel Neumann, Ing. Jiří Šimáček, Ing. Boris Šmárik, Ing. Richard Hudec, Ing. Jiří Jaroš, Mgr. Jan Kameníček, Mgr. Martina Smičková, Ing. Jana Čechová, Mgr. Marta Skopalíková, Mgr. Vladislava Heglasová, Mgr. Vlasta Sachová, Ing. Petr Jalůvka, Mgr. Alena Kalvachová, Martina Staroštíková, Ivana Štěpánová, Ing. Věra Kozáková, Mgr. Alžběta Poláková, Mgr. Jana Novotná, Mgr. Vladimíra Rohovská, Mgr. Renáta Havelková, Ing. Marie Dostálová, Mgr. Jiří Nevima, PhD. – zástupce ředitelky, Mgr. Jana Masaryková, Ing. Petra Najdekrová, Mgr. Renata Provázková, Mgr. Olga Kavková, Ludmila Soukupová, Alena Alková, Ing. Martina Zahnášová – ředitelka školy

Zaměstnanci školy 2009/2010

 

Stránky aktualizovány 14.1.2021 @ 14:52