Historie školy

Historie školy

1949 – 1989

Při závodě TOS n. p. Olomouc byla v roce 1949 založena 1. průmyslová škola strojnická s cílem vychovávat středně technické kádry všech závodů v českých zemích. Škola byla první školní rok prozatímně umístěna v budově tehdejšího Polívkova gymnázia. Školní rok 1951–1952 byl zahájen již na novém sídle školy, na třídě 17. listopadu v Olomouci.  Do školního roku 1951–1952 byli ke studiu přijímáni jen žáci vyučení ve vybraných závodech TOS, vyučování probíhalo v 7 třídách denního studia. Všichni učitelé, včetně učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů, museli vykonávat praxi na závodech TOS v dílnách nebo kancelářích, Škola plnila závazky poplatné době a pětiletému plánování. Ve školním roce 1952 – 1953 se otevřelo studium při zaměstnání, vyučovalo se jednak ve školní budově, jednak ve strojírenských závodech olomouckého okresu.
Výuka i mimoškolní aktivity byly ovlivněny politickou situací v tehdejší ČSSR. Postupně docházelo k modernizaci rýsoven pro výuku technického kreslení, byly vybudovány technologické učebny, fyzikální a chemické posluchárny a zřízení temné komory pro fotografické účely.

Ve školním roce 1964 – 1965 je uspořádán 1. ples strojařů v Olomouci pod patronátem všech místních strojírenských podniků. V rámci odborné výuky je uskutečněna řada exkurzí do strojírenských závodů. Ve školním roce 1966 – 1967 se škola na základě dohody mezi Výzkumným ústavem odborného školství Severomoravským KNV – odborem školství v Ostravě a ředitelstvím naší školy stala experimentální školou pro nové vzdělávací osnovy.

20. února 1967 navštívil školu podruhé pl. Emil Zátopek, olympijský vítěz a zasloužilý mistr sportu.

Školní roky 1967- 1969 byly ovlivněny politickými událostmi doby. Maturitních zkoušek v experimentálních třídách se zúčastnili zástupci ministerstva školství.

Chloubou školy se stává v roce 1972 nově vybudovaná laboratoř automatizace, zatím jediná v Severomoravském kraji. SSM vydává časopis Šotek. Ve školním roce 1972–1973 navázala škola spolupráci s průmyslovou školou v NDR, ve městě Breitenbrunn, proběhly prázdninové výměny studentů. Taktéž byla navázána spolupráce se SPŠ stavební v Rožnově pod Radhoštěm.

Školní rok 1974 – 1975 se nesl ve znamení oslav 25. výročí založení školy.

Na jaře 1977 byly zahájeny práce na výstavbě tělocvičny. Nadále pokračují stavby nových dílenských prostor a tělocvičny. V březnu 1979 je slavnostně zahájen provoz nové tělocvičny.

Od 1. 9. 1980 vstupuje v platnost nový klasifikační řád. Profesorský sbor má za úkol provést intenzivní nábor na vojenské vysoké školy a zaměřit se na zvýšení estetického vzhledu tříd.

Svým technickým vybavením a zázemím se škola řadí k nejlépe vybaveným školám v kraji.

Ve školním roce 1982 – 1983 byla poprvé otevřena dívčí třída (obor technická administrativa), z rozhodnutí KNV Olomouc skončila výuka večerního studia při zaměstnání.

29. února 1984 uspořádal SSM besedu s kosmonautem Vladimírem Remkem.

Školní rok 1985 – 1986 přinesl zisk prvního počítače TNS z JZD Slušovice, používal se na základní statistiku školy a pro přípravu žáků na SOČ.

Školní rok 1987 – 1988 byl završen úspěšnými maturitními zkouškami podle nového pojetí výuky – poprvé v historii školy se v maturitních protokolech neobjevil stupeň hodnocení nedostatečný. V prosinci 1988 byla zahájena generální oprava vodoinstalace
a elektroinstalace včetně opravy sociálního zařízení. Učebny a tělocvična byly zatepleny.

V roce 1988 obdrželi žáci čestné uznání Ministerstva zdraví a výživy ČSSR za vynikající výsledky při zavádění chmele během studentské brigády.

1989 – 1999

Školní rok 1989 – 1990 proběhl ve znamení politických, hospodářských a politických změn, ve znamení demokratického procesu započatého sametovou revolucí 17. listopadu 1989. Totalitní režim padl i na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. Byl to převratný rok, rok velkých životních i osobních zkušeností.

K 1. 1.  1991 získala škola od MŠMT novou zřizovací listinu a stala se tak právním subjektem. Škola se vrátila k původnímu univerzálnímu oboru strojírenství, poprvé byly do organizace školního roku zařazeny podzimní a pololetní prázdniny. Definitivně byl v 1. ročníku zrušen předmět branná výchova.

Ve školním roce 1995 –1996 byla škola připojena na síť internet.

Školní rok 1996 –1997 přinesl výměnný studijní pobyt žáků ve Freiburgu v Německu, učitelům zvýšení přímé vyučovací činnosti na 23 hodin týdně za stávajících platových podmínek, úbytek tříd v důsledku zavedené povinné 9. třídy ZŠ a propouštění učitelů.

V roce 1996 – 1997 proběhla na naší škole Sonda Maturant. Žáci absolvovali kulturní zájezd do Prahy. Velmi zdařilé bylo vystoupení studentů 2. B v soutěži České televize Bludiště, ve které v ostravském studiu porazili družstvo SPŠS Brno.

V červenci 1997 se škole nevyhnuly katastrofické povodně, které napáchaly škodu za 10 miliónů korun. V suterénu hlavní budovy bylo 2,5 m vody. Zaplaveny byly šatny a odborné laboratoře, kotelna, sklady. Na odstraňování následků pracovali zaměstnanci školy, připojili se také rodiče a někteří studenti. Velkou pomoc škola získala od vojáků z VÚ 5674 Přáslavice. Bylo odpracováno 2 570 hodin.

1999 – 2009

Střední průmyslová škola strojnická se stává významným článkem v soustavě vzdělávacích školských zařízeních nejen Olomouckého kraje, o čemž svědčí i členství v mnoha důležitých organizacích. SPŠS je členem Asociace průmyslových škol ČR. Je členem Sdružení středních škol Olomouckého kraje.

Ve školním roce 2006/ 2007 proběhl projekt ve spolupráci se Svazem sléváren ČR Profesní vzdělávání pracovníků ve slévárenství zakončený slavnostním předáváním certifikátů. Škola se také podílela na projektu Profesní rozvoj nezaměstnaných v Olomouckém regionu.

V roce 2007 obdržela SPŠS certifikát partnera projektu IQ Auto sdružení automobilového průmyslu 2. stupně a děkovný list ministra školství.

Od školního roku 2007/ 2008 spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou, v dubnu 2008 se SPŠS účastnila založení Sekce na podporu odborného vzdělávání a řemesel.

Škola se v roce 2007 podílela na pilotním projektu ESF – Moderní metody výuky předmětu Stavba a provoz strojů.

Na škole probíhá také projekt UNIV – Uznávání neformálních a informálních výsledků. Cílem je podpořit formy dalšího profesního vzdělávání v ČR. Projekt je financován z prostředků EU
a rozpočtu ČR.

SPŠS je jedním ze zakladatelů Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje.

Ve školním roce 2007/ 2008 se škola zapojila do projektu Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji.

Škola spolupracuje s Univerzitou Palackého Olomouc, v roce 2007/ 2008 získala statut Fakultní školy Pedagogické fakulty UP Olomouc.

Z řad studentů je volen člen do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

Žáci školy se zapojují do mnoha charitativních akcí (Dny zasukovaných tkaniček, Liga proti rakovině, Světluška atd

Škola spolupracuje s významnými strojírenskými firmami regionu (exkurze a odborné praxe studentů, vybavení dílen).

Ve školních dílnách dochází k postupné modernizaci strojového parku, dílny jsou vybaveny CNC – frézkou. V suterénu je vybudována nová učebna pro výuku KOM a ELE.

V roce 2009 se škola stala příjemcem dotace projektu EU Digitální programování ve strojírenství. Je partnerem v projektech Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel, Technická angličtina pro střední průmyslové školy se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství. Škola nabízí rekvalifikační kurzy ve spolupráci s partnerskými podniky. 

Tradicí se od školního roku 2007/ 2008 staly Dny otevřených dveří, které škola pořádá dvakrát za školní rok pro veřejnost a potencionální uchazeče.  V tyto dny je vždy uspořádána beseda s vedením školy a zástupci významných strojírenských firem regionu. Pro žáky 9.tříd ZŠ připravuje také SPŠS „zážitkové dny“, při kterých se účastní výuky ve vybraných a prohlídky školy.

2009 – 2021

Střední průmyslová škola Olomouc se řadí mezi prestižní odborné školy Olomouckého kraje.
Nadále je členem Asociace středních průmyslových škol, členem Okresní hospodářské komory, je jedním z členů Místního centra uznávání a celoživotního učení, v rámci kterého nabízí vzdělávací programy pro odbornou i laickou veřejnost, fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.  
Cílem školy je poskytovat žákům kvalitní odborné středoškolské vzdělávání technického charakteru a všeobecné vzdělávání s důrazem na jazykovou vybavenost absolventů. Absolventi školy nemají problém s uplatněním na trhu práce, řada z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách především technického zaměření.
Postupně dochází k modernizaci výukových prostor školy a komplementaci digitálních technologií do výuky (3D skener, 3D tiskárna). Pro výuku CAD jsou vybudovány dvě nové učebny.
Ve školním roce 2014/2015 byly z prostředků ROP kompletně rekonstruovány prostory ve školních dílnách včetně pořízení nových výrobních strojů s digitálními technologiemi.
Ve školním roce 2017/18 byla vybudována nová simulační CNC učebna, ve které probíhá především výuka předmětu CAM.
Ve školní roce 2017/18 se pro uchazeče ze základních škol nově otevírá perspektivní obor Zpracování usní, plastů a pryže se zaměřením na zpracování plastů.
V březnu 2018 je započato s přístavbou školy. Záměrem jsou nové kmenové učebny, počítačové a odborné učebny, ale také nové kabinety pro pedagogy školy, které přinesou zkvalitnění pracovního prostředí. V části školních dílen je plánována nová učebna pro výuku oboru Zpracování usní, plastů a pryže.
 
Žáci školy se účastní mnoha odborných i jazykově a humanitně zaměřených soutěží, sportovních soutěží. Medailové úspěchy získávají především v soutěžích: regionální Cadová liga, soutěž Autodesk Academia Design, Debatní liga, Business English, matematická soutěž pro střední školy, Formule 1, SOČ v oboru strojírenství.
Ve školním roce 2019/20 se škola nově zapojila do technické soutěže 3E Dragster.

Škola se zapojuje také do řady mezinárodních projektů a programů.
Ve školní roce 2017/18 se pod záštitou mezinárodní organizace AISEC a MŠMT zapojila do multikulturního projektu Edison.
Ve školní roce 2018/19 a 2019/20 byla škola zapojena do grantu v rámci projektu Erasmus projektem Strojaři v zahraničí. Vybraných 20 žáků 2. a 3. ročníku absolvovalo v rámci projektu povinnou školní praxi ve strojírenských firmách Anglie a Irska. Tyto praxe přinesly žákům nejen cennou životní zkušenost, ale především pak zdokonalení se v angličtině a v odborných dovednostech.
I přes celosvětovou pandemii v souvislosti s onemocněním SARS-CoV-2 se ve školním roce 2020/ 21  podařilo škole získat partnerství v projektu Erasmus Technologie do evropské historické architektury TIEHA a navázat spolupráci se Španělskem.

Škola vydává vlastní časopis Ložiskoviny, studentům je nabízena řada zájmových a doučovacích kroužků.
Zpestřením výuky jsou oblíbené kulturně a jazykově zaměřené exkurze do německy
a anglicky mluvících zemích a povinný lyžařský zájezd realizovaný v 1. ročníku studia.
Pro studenty 1. ročníku jsou organizovány adaptační kurzy, v průběhu let se žáci zúčastnili jedno – nebo vícedenních kurzů, ve spolupráci s organizacemi pro volnočasové aktivity, ve školním roce 2020/ 2021 se podařilo v rámci jednodenního kurzu zrealizovat plavbu na raftech po řece Moravě, která se setkala s příznivým ohlasem.
 
Účast v projektech Šablony, Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, Podpora technického a přírodovědného vzdělávání, IKAP přinesla vyučujícím další možnost, jak zkvalitnit výuku a zaměřit se na potřebné cílové skupiny žáků – na žáky mimořádně nadané a nadané, na žáky ohrožené školní neúspěchem. Projekt Šablony umožnil od školního roku 2018/ 19 rozšířit činnost Školního poradenské pracoviště o pozici školního psychologa a realizovat stáže učitelů odborných předmětů oboru Zpracování usní, plastů
a pryže ve firmách nejen Olomouckého kraje. V rámci projektu IKAP je na SPŠS Olomouc zřízen metodický kabinet pro výuku strojírenství v rámci nově vzniklých 14 center kolegiální podpory Olomouckého kraje. Dochází ke spolupráci nejen středních škol s významnými zaměstnavateli regionu, ale také ke spolupráci středních a základních škol a ke zkvalitnění polytechnického zdělávání. 

Od školního roku 2018/ 19 je v oboru Strojírenství nově vyučováno zaměření mechatronika.
Je dokončena přístavba školy, která nabízí 4 nové kmenové učebny, 2 učebny IT, další 3 učebny jazyků, 3 nové kabinety. Do školních dílen byl instalován vstřikovací lis pro výuku zaměření zpracování plastů.
V původní budově školy byla provedena výměna olověných trubek za nové odpovídající současným hygienickým požadavkům.

Výuka i mimoškolní aktivity byly ve školním roce 2019/20 a 2020/21 poznamenány celosvětovou epidemií onemocnění SARS-CoV-2.
V souvislosti s vládními opatřeními byly uzavřeny školy ČR a také SPŠS Olomouc přešla na distanční výuku žáků. Pro studenty, rodiče i pedagogy přinesla distanční výuka změny ve způsobu vzdělávání, ve vzájemné komunikaci a v interakci. Většina pedagogů si musela nově osvojit nové kompetence v oblasti IT technologií, škola zvolila coby jednotnou platformu systém Microsoft Office 365. I přes počáteční úskalí spojené s jiným typem výuky nadále garantovala SPŠS Olomouc kvalitní vzdělávání, o čemž svědčí i výsledky šetření ČŠI v březnu 2021.

 

Oficiální názvy školy

1949 – 1953 Vyšší průmyslová škola strojnická při n. p. TOS Olomouc

1953 – 1961 První průmyslová škola strojnická

1961 – 1962 Střední průmyslová škola strojnická, Leninova tř. 49

1962 – 1966 Střední průmyslová škola strojnická, tř. 17. listopadu 49

1966 – 1969 Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci, tř. 17. listopadu 49, experimentální škola přičleněná Výzkumnému ústavu odborného školství v Praze (poslední maturity v r. 1972)

1969 – dosud Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, 17. listopadu 995/49, Olomouc