Kriterie přijetí k dennímu studiu

Kritéria přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 2016/2017

Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení do 1. ročníku se bude řídit těmito kritérii:

 

Počty přijímaných žáků.

V 1. kole přijímacího řízení bude přijato:
23-41-M/01   Strojírenství                                                                            90 žáků
32-41-M/01   Zpracování usní, plastů a pryže                                             30 žáků

Přijímací zkoušky se nekonají, pouze se pilotně ověřuje organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

Podmínkou je úspěšné zakončení obou pololetí 8. a 9. ročníku, tj. minimálně prospěl.

Jednotlivá kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole – žáci budou přijatí v pořadí dle dosaženého počtu bodů, tj. od nejvyššího po nejnižší počet bodů do  počtu 30 a 90 přijímaných žáků. V případě rovnosti celkových bodů, bude dána přednost uchazeči z vyšším počtem bodů za průměrný prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ, respektive odpovídající třídy víceletých gymnázií. Uchazeči budou bodováni podle následujících hledisek.

 1. Průměrný prospěch (zaokrouhleno na 2 desetinná místa):
  • z 2. pololetí 8. třídy (0 – 100 bodů, to je max.33,4%)
  • z 1. pololetí 9. třídy (0 – 100 bodů, to je max.33,4%)

Body za průměrný prospěch:

1,00 = 100 bodů; 3,00 – 0 bodů; mezi uvedenými průměry platí lineární závislost počtu bodů na průměru.

 1. Výsledek z pilotního ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů – test z matematiky (max. 15 bodů), test z českého jazyka a literatury (max. 15 bodů), celkem max. 30 bodů tj. 10 %.
 2. Účast v soutěžích za období, kdy uchazeč navštěvoval 8. a 9. ročník ZŠ, respektive odpovídající třídy víceletých gymnázií:
 • okresní kolo = 10 bodů,
 • krajské kolo = 20 bodů,
 • republikové kolo = 30 bodů, to je max. 10%

Body se udělují pouze za nejvyšší dosažené kolo u konkrétní soutěže a účast je potřeba doložit k přihlášce např. kopií diplomu, účastnického listu, popř. potvrzením pořádající organizace nebo školy, která žáka na soutěž vyslala.

 1. Účast v technickém či přírodovědném kroužku za období, kdy uchazeč navštěvoval 8. a 9. ročník základní školy (resp. odpovídající třídy víceletých gymnázií) = 40 bodů, to je 13,2%. Účast je potřeba doložit k přihlášce potvrzením pořádající organizace (včetně jména odpovědné osoby vedoucí kroužek a tel. čísla).
 2. Žáci ucházející se o přijetí na SPŠS Olomouc musí předložit na přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru.

Další podmínky pro přijetí:

Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy v termínu do 15. března 2016.

V Olomouci dne 15. ledna 2016

Ing. Martina Zahnášová

ředitelka školy