Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka

 

– Osobní charakteristika
– Rodina
– Domov a bydlení
– Každodenní život
– Vzdělávání
– Volný čas a zábava
– Mezilidské vztahy
– Cestování a doprava
– Zdraví a hygiena
– Stravování
– Nakupování
– Práce a povolání
– Služby
– Společnost
– Zeměpis a příroda
– Reálie (anglicky mluvící země a ČR)
– Příroda, globální problémy
– Kultura a sport
– Naše škola
– Strojírenství
– Personal characteristics
– Family
– Housing
– Everyday life
– Education
– Leisure time and entertainment
– Interpersonal relationships
– Travelling and transport
– Health
– Food and drinks
– Shopping
– Work and employment
– Services
– Society
– Geography and nature
– the English speaking countries and the Czech Republic
– Natural environment, global problems
– Culture and sport
– Our school
– Engineering

 
Tematické okruhy byly schváleny dne 25. srpna 2016