International Village 2023

Místo: Stará Ľubovňa, Vysoké Tatry, Slovensko

Složení českého týmu: Mgr. Jan Kameníček a 13 žáků SPŠS Olomouc

Trvání projektu: únor až červen 2023

Termín výjezdu: 11. až 16. června 2023 Webové stránky projektu:

www.internationalvillage.eu

Hlavní částí projektu bylo setkání žáků z různých evropských zemí na společném kursu ve Staré Ľubovni na Slovensku, kde strávili 6 dní spolu s žáky dalších pěti škol z Nizozemska, Španělska, Polska a Slovenska. Během těchto 6 dní se společně podíleli na různých činnos- tech (jako například sportovních hrách, kulturních a kreativních aktivitách, jazykových semi- nářích apod.).

Uvedené hlavní části předcházela přípravná fáze doma ve škole, kdy žáci natočili video o sobě a své škole a také sestavili prezentaci o svém městě a státu. Tyto materiály byly v průběhu pobytu veřejně promítány.

Díky tomuto projektu se setkali s vrstevníky z jiných zemí, a poznali tak vzájemně nejen sebe, ale i kulturu ostatních zúčastněných zemí, a vytvořili nová mezinárodní přátelství.

Naši účast na akci finančně podpořil také Magistrát města Olomouce.

1.1. Cíle projektu

Základním cílem projektu bylo umožnit žákům další zdokonalení se v cizím jazyce. Toho bylo dosaženo především díky faktu, že jediným společným dorozumívacím jazykem mezi žáky jednotlivých zemí byl an- glický jazyk. Během dopoledne pod vedením rodilých mluvčí probíhala přímo výuka anglického jazyka, ale i

další odpolední a večerní team-buildingové a společenské aktivity byly organizovány tak, aby podporovaly vzájemnou konverzaci žáků z různých zemí. Ubytováni byli na pokojích po dvo- jicích tak, aby spolu byli umístěni vždy žáci z jazykově odlišných zemí. Žáky naší školy pak doprovázel učitel anglického jazyka, který se s nimi také během celého pobytu dorozumíval výhradně anglicky.

Při dorozumívání se v cizím jazyce hraje velkou roli nejen vlastní znalost dotyčného jazy- ka, ale zejména schopnost tuto znalost

patřičně využít, v čemž žákům mnoh- dy brání nedostatek sebedůvěry a ne- patřičný ostych. Kontakt s vrstevníky z cizích zemí je nejlepším způsobem, jak tyto bariéry překonat, a přátelské prostředí v mezinárodním kempu se ukázalo být jedním z nejlepších pro- středků k naplnění tohoto cíle.

Dalším důležitým cílem bylo poznávání kultury jiných zemí, což se dělo jak řízeně pro- střednictvím promyšlených aktivit (natáčení videí a sestavování prezentací o svých zemích a městech, řešení kvízů o jednotlivých zemích, prezentace regionálních potravin), tak přede- vším neřízeně během přirozeného kontaktu mezi žáky v průběhu projektu.

Žáci během pobytu také navázali mnoho nových kontaktů, které i po návratu domů nadále udržují. Významné však jsou i profesionální kontakty s učiteli ze zúčastněných škol, které doufáme přetavit v další projekty, například v rámci programu Erasmus+.