Poradenské služby žákům

Výchovná poradkyně


Mgr. Marta Skopalíková 

Konzultační hodiny:

ÚT 14:05 – 14:50

 WWW s problematikou sociálně patologických jevů

 Kariérové poradenství

Infoabsolvent

NajdiVS.cz

Fakulta.cz

Národní ústav odborného vzdělávání

Informace o VŠ 

 Informace o VŠ 2011/2012 

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
http://www.msmt.cz/vzdelavani/verejne-vysoke-skoly-4

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-verejnych-soukromych-skol

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
http://www.tutor.cz/dny-otevrenych-dveri-vs

TEMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
http://www.vysokeskoly.cz/kalendar-akci/co/terminy-podavani-prihlasek

DALŠÍ KONTAKTY
http://www.vysokeskoly.com/

http://www.vejska.cz/

Školní metodik prevence


Mgr. Jana Masaryková

E-bezpeci.cz

konzultace: na základě dohody

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Oblast metodické činnosti

Koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy. Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších patologických jevů. Kontaktuje odborná pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

Oblast informační činnosti

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy. Prezentace výsledků preventivní práce školy.

Oblast poradenské činnosti

Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd. Poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. 

 MPP

 Program proti šikanování

 Stránky o drogách

 Poradenská centra

 Rizika virtuální komunikace (příručka pro učitele a rodiče)